Τα ψυχομετρικά εργαλεία στο Coaching

Πλέον διαδεδομένη είναι η χρήση ψυχολογικών και ψυχομετρικών εργαλείων  κατά τη διάρκεια μιας coaching συνεργασίας. 

Τα εργαλεία αυτά αποτελούν βοήθεια για έναν coach καθώς, μέσω αυτών των εργαλείων και των αποτελεσμάτων τους, μπορούν να υποστηρίξουν πολύ πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως σε μικρότερο χρονικό διάστημα έναν coachee να χτίσει την απαραίτητη αυτογνωσία που χρειάζεται ως σημείο εκκίνησης ώστε να ορίσει τους στόχους του. Τα εργαλεία αυτά δύναται να βοηθήσουν έναν coachee να κατανοήσει καλύτερα συμπεριφορές, προτιμήσεις ακόμα και ικανότητες σχετιζόμενες τόσο με την εργασία τους όσο και με τη ζωή τους. Υπάρχει πληθώρα τέτοιων εργαλείων, το καθένα σχετιζόμενο με ένα διαφορετικό τομέα στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγου χάριν ηγετικές ικανότητες, αξίες, ενδιαφέροντα, δυνάμεις του χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, τα ψυχομετρικά εργαλεία δύνανται να αποτελέσουν μία πολύ καλή αφετηρία της συζήτησης μεταξύ coach και coachee, με τα αποτελέσματα να είναι το μέσο για συζητήσεις που υπό άλλες συνθήκες δε θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν. Τα εν λόγω εργαλεία, υποστηρίζουν έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει τους τομείς που θα μπορούσε να βελτιώσει, καθώς τα αποτελέσματα των εργαλείων από μόνα τους βάζουν έναν άνθρωπο σε διαδικασία σκέψης.  Επιπροσθέτως, αποτελούν έναν πιο αντικειμενικό τρόπο να διακρίνει κάποιος τις πραγματικές του ικανότητες και προσωπικότητα από την εικόνα που ο ίδιος έχει χτίσει για τον εαυτό του. Συνεπώς, δίνουν τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να κατανοήσει και εν συνεχεία να αναλάβει ρόλους και καθήκοντα, τα οποία είναι πιο κοντά στα δυνατά του σημεία και να διαπρέψουν σε αυτούς. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και οι ικανότητες του δεν είναι παράγοντες που μεταβάλλονται με ευκολία. Στη δε περίπτωση των ομάδων, τα ψυχομετρικά εργαλεία μπορούν να αναδείξουν τόσο τους διαφορετικούς ρόλους των ανθρώπων όσο και το πώς να αξιοποιήσουν τα μέλη της ομάδας τα δυνατά τους σημεία για την επίτευξη των κοινών στόχων και οράματος της ομάδας.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία σε κάθε περίπτωση δύνανται να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να μάθει περισσότερα για τον ίδιο. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος ψυχομετρικό εργαλείο ούτε κάποιο που να είναι πανάκεια. Ο άνθρωπος είναι ένα μοναδικό και πολυσύνθετο ον και ο καθένας γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία είναι βοηθητικά, παρόλα αυτά όμως δεν πρέπει να λαμβάνονται μόνο αυτά αβίαστα υπόψιν χωρίς την ανάλογη ενδοσκόπηση του coachee μέσα από την coaching διαδικασία.

Βιβλιογραφία:

Passmore J. (2012), “Psychometrics in Coaching: Using Psychological and Psychometric Tools for Development” 2nd edition, Association for Coaching

Image by Freepik

Γραφείo - Αδριανού 24 Κηφισιά

Newsletter

MBTI Certified logo English 1

 fb  insta  link
Copyright 2023© | MARINIKI| created by PA

Search